Faal Dernekler :
Duyurular

Tüm Duyurular

Dernek Sayıları
İllere Göre Faal Dernekler
İllere Göre Faal Dernekler Listesi
Kamu Yararına Çalışan Dernekler
İzne Tabi Kelime Kullanan Dernekler
Faal Fesih Dernek
Türkiye'de Faaliyetine İzin Verilen Yabancı STK'lar
İzin Almadan Yardım Toplama Hakkına Sahip Kuruluşlar
İllere Göre Kamu Yararına Çalışan Dernekler
Genel Kuruluş Bilgileri
Yıllara Göre Faal Dernek Sayıları
Dernek Üye Sayılarının Türkiye Nüfusuna Oranı
Derneklerin Bölgelere Göre Dağılımı
Derneklerin Yıllara Göre Üye Sayıları
Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) Kullanıcı Sayısı
Hemşehri Derneklerinin Bölgelere Göre Dağılımı
Derneklerin Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımı
Lokallerin Bölgelere Göre Dağılımı
İllere Göre Derneklerdeki Çalışan Sayıları
Derneklere Ait Gelir Toplamı İstatistik
Organlara Seçilen Üye Cinsiyet İstatistik
Üye istatistikleri (her ilde kaç üye)
Organlara Seçilen Üye Yaş İstatistikleri
3335 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun Kapsamında Verilen İzinler
Kurulan Birlik, Federasyon ve Şubeler
Yurtdışındaki Uluslararası Teşekküllere Üye Olan Kuruluşlar
Yurtdışındaki Uluslararası Teşekküllerle İşbirliği

(EK-1) Alındı Belgesi
(EK-2) Dernek Kuruluş Bildirimi
(EK-3) Genel Kurul Sonuç Bildirimi
(EK-4) Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi
(EK-5) (Mülga:RG-30/10/2011-28100)
(EK-6) Yabancı Tüzel Kişiliklerin Türkiye'de Faaliyette...
(EK-7) (Mülga:RG-23/1/2013-28537)
Türkiye'de Temsilcilik Açmasında İzin Verilen Yabancı Vakıf, Dernek ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Vereceği Faaliyet Bildirimi
(EK-8) Türkiye'de Temsilcilik Açmasında ...
(EK-9) Türkiye Temsilciliği Ana Statüsü (5253 Sayılı Kanun)
(EK-10) Alındı Belgesi Kayıt Defteri
(EK11) Tasdik Şerhi Formu
(EK-12) Tasdik Defteri
(EK-13) Gider Makbuzu
(EK-14) Ayni Yardım Teslim Belgesi
(EK-15) Ayni Bağış Alındı Belgesi
(EK-16) İşletme Hesabı Tablosu
(EK-17) Alındı Belgesi
(EK-18) Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defteri
(EK-19) Yetki Belgesi
(EK-20) Lokal Açma ve İşletme İzin Belgesi
(EK-21) Dernek Beyannamesi Örneği
(EK-22) Dernek Kütük Defteri
(EK-23) (Mülga:RG-23/1/2013-28537)
(EK-24) Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi
(EK-25) Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi
(EK-26) Taşınmaz Mal Bildirimi
DİĞER EKLER
(EK-2860 S.K.) Makbuz Bilet Kayıt Defteri

Hizmetler ve Haklar broşürümüzü incelemek için